20 юли 2014 г.

„Ангел в плът, стълб на пророците”.

На днешния ден светата Църква, братя и сестри,изправя пред нашия духовен поглед един велик старозаветен пророк, „Ангел в плът, стълб на пророците” , - както е наречен той в неговия тропар.- Това е свет пророк Илия, за когото свещения писател Иисус, син Сирахов, пише: „Дигна се пророк Илия като огън, и словото му беше като светило” /48:1/
          Старозаветните пророци бяха особени Божии избраници, повикани от Бога  и изпращани да подканят хората да изпълняват своите религиозно-нравствени задължения, да ги изобличават за вършени грехове, да ги призовават към покаяние и изправление, да поучават царе, да обявават Божии присъди над народии страни и да предсказват бъдни събития.
          Св.Епифаний Кипиръски съобщава за рождението Илиево следното поучително предание: „Когато се родил Илия ,бащо му Савах видял във видение, че благообразни мъже преветствали детето, повивайки го в огън и го хранели с огнен плъмък.” Бащото обявил това видение в Йерусалим на свещениците, които му казали: „ Не бой се! Твоят син ще живее в светлина и ще съди Израиля  с меч и огън.” –Името Илия значи: „Сила Господня”.-По мястото  на рождението си той се нарича „Тесвитец”.
          Сввети пророк Илия  е живял около деветстотин години преди Рождество Христово. Той е роден в Тесвия, в Галааадската страна, източно от река Йордан и е дайствал в Из раилското царство през времето на царете Ахав, Озия и Иоарам.
          По онова време голяма  част от израилските народи и самият цар Ахав забравили Истинския , Живия Бог, Твореца на небето и земята и на всичко видимо и невидимо, Вседържителя и Промислителя, и се отдали на идолопоклоничество и нечестие. Ето какво се казва за Ахава в Трета книга царства:”Ахав вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа повече от всички свои предшественици ... Ахав върши това, що дразнеше Господа, Бога Израилев”/3Цар. 16:30 -33/,
          Той се оженил за езичницата Иезавел, дъщеря на Сидонския цар, която твърде много допринесла за развратяването на царя,царския дом и израилския народ. Тя принесла тук езичеството и идолополоничеството. Царят се намирал напълно под нейно влияние. Изградил капище на езическото лъжебожество Ваал. Заповядал да избият свещениците на Господа и назначил 450 жреци на Ваала. По примера на царя и по негова заповед народът се отказал от Живия Бог и почнал да се покланя на бездушните езически истукани. Предал се на разпътен живот.
          Тогава Бог призовал Илия на пророческа служба и го поставил духовен страж и глашатай на Своята истина и правда в Израилското царство.
          Илия бил строг подвижник и равнител  на вярата в Бога, горял към Бога с божествен огън на любовта, като серафим. По външност бил „цял в косми и опасен през кръста с кожен пояс” /4Царс.17:1/
          При първата среща Илия казал на Ахава: „Жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години заради  греховете ви ,няма да има нито роса, нито дъжд” /3Царс.17:1/
          И по молитвата на пророка не валял дъжд дъжд три години  и шест месеца. Настъпила незапомнена суша. Пресъхнали реките и изворите. Напукала се дълпоко земята,рстенията и треви изгорели. Настанал страшен глад и мор по добитъка и човеците. Изъпланило се словото на пророка Моисея за непокорния Израил: „небето над главата ти ще стане мед, а земята под тебе –на желязо” /Второз.28:23/
          Бог по чуден начин поддържал живота на Илия: заповядал на врани да му носят храна , а вода пиел от потока Хорат, който е срещу река Йордан./3Цар. 17:9-14/
          Когато пресъхнал потокът, пророкът –по Божие повеление – отишъл да живее в дома на една вдовица в Сарепта Сидонска. И благословил Бог малкото брашно в делвата и малкото дървено масло в гърнето в дома на вовицата да не намалява до ония, в който Той дал дъжд на земята./3Цар.17:3-4/
          Обаче царят не се връзумилл Нещо повече: пращал люде да търсят пророка, за да бъде погубен./3Цар.17:19-23/.
          При втората среща Ахав казал на Илия: „Ти ли си, който смущаваш Израиля?” –Илия му отговорил: „Не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом,понеже презряхте Господните заповеди и вървите по вааловци!” /3Цар.17:8-18/.
          Пророкът предложил да отидат на планината Кармил и там да принесат жертва: езическите жреци на Ваала, а той –Илия ,на Йехова, Живия Бог. Чиито Бог пусне огън от небето и изгори жертвата , Той е истинският, в Него трябва да се вярва.
          Царят приел това предложение. На планината Кармил се събрал народът. Били повекани всички жреци на езическото божество Ваал.
          Приготвили жертвата Вааловите жреци. И викали от утринта до пладне  към Ваала за огън , ала нямало никакъв огън. Скачили до жертвеника, викали високо и обичая си се боли с ножове и копия, тъй че кръв тикла по тях и вилнеели чак до ввереното жертвоприношение, ала не се чул ни глас, ни отговор /3Цар.8:26-29/
          Изградил Илия жертвеник от 12 камъка по числото на колената Израилеви, обиколил го с окоп, турил дърва върху жертвеника, разсякъл определаното за жертва теле и го положил  върху дървата, излели върху дървата и жертвата по четии ведра вода трикратно, която почерпили от един извор. Водата се разляла около жертвата, дървета, камъните и пръстта, а окопът се напълнил с вода. И се помолил Илия на истинския Бог. И огън Господен  паднал и изгорил жертвата, дървата, камънитее и пръстта и погълнал водата, която била в окопа./3 Цар.18:331-38/.
          Народът като видял това се покаял и паднал  ничком и казал: „Господ е Бог, Господ е Бог!”/3Цар.18:39/.И по молитвата на пророка завалял силен дъжд. Бог отворил небето, и благодатен обилен дъжд напоил земята. И тя произвела своя плод. Поля и гори отново се облекли в цветя и зеленина. Планини и долини отново се оросявали от потоци и извори....
          Илия остарял. Приближило времето на неговота заминаване  при Господа. Затова е било дадено откровение не само нему, но и на неговия ученик Елисей и на пророческите ученици, които живеели в градовете Ветил и Иерихон.
          Илия и Елисей отишли на брега на река Йордан. Илия си снел кожуха и ударил с него по водата. Водата се разделила, и те минали като по сухо. Когато преминал, Илия казал на Елисея: „Искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе.” Елисей отговорил: „Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене.” Илия му рекъл: „Мъчно нещо иска: ако видиш, как ще бъда взет от теб, тъй ще ти бъде: ако ли не видиш, няма да бъде”/4Цар.2:8-10/.
          Както вървели и се разговаряли, изведнъж се явила огнена колесница с огнени коне, и ги  раздвоила един от друг, и Илия се понесъл във върхушка към небето. А Елисей гладал  и извикал: „Отче мой, отче мой, колесницата на Израиля и неговата конница!” Тоест: Илия така е защитавал своя народ срещу езическото нечестие, както колесниците и конниците са защитавали страната от нейните врагове. Елисей вдегнал кожуха на Илия, който паднал от него, и се върнал и спрял край брега на Йордан. Ударил по водата с кожуха. Водата се разделила и Елисей преминал като по сухо./4Цар.2:11-14/.
          И видели го отдалеч синовете пророчески ., които били  в Иерихон, и казали: „Илиевият дух слезе слезе върху Елисея”. И излезли насреща му и му се поклонили./4Цар.2:12/
          Тава е,братя и сестри, накаратко житието на днес чествания израилски пророк Илия!
          Той се явил пре Преображението Господне на Тавор/Мат.17:3/. Ще се яви отново в света за изобличаване нечестието на човеците пред Второто Христово пришествие.
          И до сега палестиските предания с благоговение указват местата, осветени от стъпките на Божия пророк.
          През 3 век преподобни Харитон основал на едно от пустинните места, дето е пребивавал пророк Илия, обителта на Илитоните.
          На три особености у този  Божии човек искам да спра вашето внимание.
          Преди всичко: свети пророк Илия е бил човек с жива, пламенна вярав Бога. –Цар, първенци и голяма част от народа се увлекли по идолопоклоничеството, забравили истинския Бог. А пророкът останал верен на Бога и отците. И нищо не било в състояние да го откъсне от живия Бог, да угаси ревносста му по Него. Вярата на пророка била толкова твърда и ревността му така силна,че той безстрашно неведнъж се явил пред царя, смело го изобличавал за нечестието му и гръмовито му напомнял за Бога Живаго. Вярата на прорак Илия е ярка светлина сред тогавашния духовен мрак.
          Свети пророк Илия е бил човек на молитвата-голям молитвеник. –Неговата молитвва е била чудодейна: помолил се да няма дъжд, и не видяло три години и шест месеци, и пак се помолил: и небето дало дъжд, и земята произвела своя плод./3Цар. 17:1, Иак.5:17-18/. С молитва свалил огън от небето, който изгорил приготвената за принасяне Богу жертва., а преди това с молитва възкресил починалия син на серапската вдовица /3Цар.17:20-22/.
          Но такава е била молитвата на пророк Илия, защото той е бил човек праведен.-Свети апостол Яков отбелязва: „ Голяма сила има усърдната молитва на праведника”/5:16/. Строг постник, пълен въздържател    свет подвижник ,живеещ „целомъдрено, праведно,благочестиво” /Тит.2:12/, пророк Илия е бил велика духовна сила, сила несъкрушима  и непобедима, наставник колкото със словото, толкова и с дело, с живот. Светата Църква го възпява, -както казах още в началото  ,-като „ангел в път”/Тропарът/.
          Спрях се, братя и сестри, на идтъкнатите три особености у свети пророк Илия: на неговата вяра в Бога, на молитвата му и на праведността му, за да ги посоча нам за подръжание  и усвояване.
          В сегашните буреносни дни трябва да се облегнем на „Скалата на вековете” – Бога, да възпламеним сърцата си с благодатния огън на молитвата и да заживеем свето, богоугодно, та да ни благослови Бог с времена мирни, обилни, благоденствени, в които да царуват правдата, доброто и любовта!
          Нека често призоваваме на помощ свети пророк Илия, който, -както се казва в неговия тропар, -„прогонва болести .. и дава изцерение на ония, които го почитат”! Амин!

Автор: Доростолски и Червенски Митрополит Софроний

Източник: Сборник с проповеди, СИ
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.